Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Lees hieronder onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 Definities

In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:

A: afnemer: de opdrachtgever of eenieder die zichzelf of in opdracht van een ander opdrachten verstrekt aan MediaCows. Koper, aanbesteder of een ieder die met MediaCows een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie MediaCows een aanbieding doet of een leverantie of presentatie verricht.

B: MediaCows: MediaCows, en alle aan haar gelieerde ondernemingen.

2 Geldigheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop/verhuur van goederen en levering van diensten door MediaCows, alsmede op offertes en onderhandelingen betreffende zondanige verkoop/verhuur en levering, ook indien die en eventuele andere algemene voorwaarden die in de order van afnemer, in correspondentie of in ander verband genoemd zijn of in die branche gebruikelijk zijn, worden door deze voorwaarden opzij gezet en gelden uitsluitend voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk door MediaCows aanvaard.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle advertentieopdrachten c.q. advertentiecontracten, verhuur- en verkoopcontracten, aanbiedingen, offertes, overeenkomst en uitvoering tussen MediaCows en opdrachtgever.

2.3 Door verwijzing naar en/of overlegging van onderhavige voorwaarden worden deze voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing verklaard. Eventuele (algemene) voorwaarden van opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard en afgewezen. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het zogenoemde gewoonterecht. Indien en voor zover komt vast te staan dat op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan, de geldigheid van de overige bepalingen blijft tevens onverlet.

2.4 Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen en afnemer is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (1980), Artikel 6:254 lid 1 BW is nadrukkelijk uitgesloten.

2.5 Iedere rechtsvordering ingevolge een overeenkomst tussen MediaCows en afnemer zal worden ingesteld voor de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij MediaCows de wettelijke competentieregels wenst te volgen, een en ander met behoud van het recht van hoger beroep en cassatie, tenzij de Kantonrechter bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

3 Offertes, aanbod en aanvaarding

3.1 Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum der offerte; zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, en eventueel door MediaCows verkregen informatie.

3.2 Alle aanbiedingen van MediaCows zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld in de aanbieding. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van de aanbieding bekende specificaties. (Mondelinge) opdrachten en/of gemaakte overeenkomsten, inclusief wijzigingen op reeds bestaande overeenkomsten, komen pas tot stand na schriftelijke opdrachtbevestiging door MediaCows dan wel op het tijdstip dat MediaCows tot uitvoering van enige opdrachten is overgegaan.

3.3 Opdrachtgever is verplicht de opdrachtbevestiging op juistheid en volledigheid te controleren. Indien het vermelde in de opdrachtbevestiging van MediaCows afwijkt van het vermelde in de (schriftelijke) opdrachten door opdrachtgever, dan geldt het vermelde in opdrachtbevestiging van MediaCows, tenzij opdrachtgever per ommegaande – met inachtneming van het bij opdrachtgever bekende tijdstip van plaatsing/uitvoering/levering – na ontvangst van de opdrachtbevestiging per aangetekende brief of per fax daarop reageert.

3.4 Opdrachtgever kan uitsluitend opdrachten doen plaatsen welke betrekking hebben op zijn eigen bedrijf dan wel het bedrijf van zijn principaal.

4 Prijzen

4.1 Tenzij anders aangegeven worden alle prijzen uitgedrukt in Euro’s exclusief B.T.W. indien van toepassing.

4.2 Elke stijging van de prijs van de door MediaCows voor haar producten en diensten gebruikte grondstoffen, halffabrikaten en/of andere goederen en/of diensten, alsmede elke ongunstige wijziging van de koers van de valuta waarin MediaCows haar leveranciers moet betalen ten opzichte van de valuta waarin afnemer moet betalen, mag MediaCows doorberekenen aan haar afnemer. Indien dit geschiedt binnen drie maanden na de aanvaarding van de order is afnemer gerechtigd de overeenkomst voor de toekomst te (doen) ontbinden.

5 Betaling

5.1 Betalingen aan MediaCows dienen per bank zonder korting aan MediaCows te geschieden. Met uitzondering van verhuurde goederen. Gehuurde goederen dienen netto-kontant te worden betaald bij (af)levering. Afnemer is niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen, tenzij de wet een dergelijk recht dwingend voorschrijft.

5.2 Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening.

5.3 MediaCows is – ongeacht de overeengekomen betalingscondities – te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling te vorderen.

5.4 Tenzij of anders overeengekomen dient aan MediaCows te worden betaald, binnen 14 dagen na factuurdatum. Ingeval MediaCows en koper een betalingstermijn van 30 dagen overeengekomen zijn waarbij MediaCows aan afnemer kredietbeperking in rekening brengt, is afnemer gerechtigd deze kredietbeperking in mindering te brengen uitsluitend bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. 5.5 Indien afnemer niet tijdig betaalt, draagt het verschuldigde door afnemer te betalen bedrag rente ter hoogte van 1,25% per maand of een gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de dag waarop betaling opeisbaar is tot aan de dag waarop deze plaatsvindt. In het geval niet alle uitstaande vorderingen door afnemer zijn voldaan, heeft MediaCows het recht verdere orders te weigeren en verdere leveringen op te schorten. Ingeval afnemer MediaCows met enige betaling in gebreke is worden alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar en is MediaCows gerechtigd aan afnemer zowel buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,- als de werkelijke in redelijkheid gemaakte gerechtelijke incassokosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) in rekening te brengen.

6 Extra kosten, meerwerk en/of minder werk

6.1 Kosten die ontstaan doordat afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te doen zijn, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.

7 Reclames

7.1 Onder reclames worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen, diensten of materialen of van de uitvoering van het werk. Reclames kunnen door de afnemer bij MediaCows slecht geldend worden gemaakt door indiening binnen veertien dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn. De reclame zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.

7.2 Wanneer een afnemer tegen het advies van MediaCows in bepaalde producten of diensten aan wil aanschaffen en/of gebruiken, is elke reclame hierop uitgesloten.

8 Onuitvoerbaarheid van het werk

8.1 Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst tengevolge van omstandigheden, die MediaCows bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden aangenomen.

8.2 Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vorig lid, hebben partijen het recht – behoudens in geval van overmacht – de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is afnemer gehouden aan MediaCows de in verband met uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakt kosten te vergoeden. Ingeval slecht een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel, zal slechts voor het niet- uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit redelijkheid niet kan worden verlangd.

9 Voorrijkosten

9.1 MediaCows is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen.

10 Overmacht

10.1 Leveringen/diensten mogen geheel of gedeeltelijk worden opgeschort of geannuleerd door MediaCows indien de productie, het vervoer en of de levering van goederen of diensten voor MediaCows wordt belemmerd, vertraagd, onmogelijk gemaakt of economisch gemaakt door feiten of omstandigheden die zich buiten de invloedsfeer van MediaCows voordoen, ongeacht of deze feiten en omstandigheden voorzien konden worden op het moment dat de order door MediaCows werd geannuleerd. MediaCows is verplicht hiervan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de opdrachtgever. MediaCows is niet aansprakelijk jegens afnemers voor enig verlies of enige schade die afnemer mogelijk zou lijden als gevolg van een dergelijke opschorting of annulering.

11 Ontbinding

11.1 Indien afnemer nalaat al zijn schulden tijdig te voldoen of hierover aan akkoord met zijn schuldeisers sluit of indien afnemer onderworpen wordt aan maatregelen die volgens daarop toepasselijk recht genomen kunnen worden met betrekking tot schuldenaren die niet al hun schulden willen of kunnen voldoen of als afnemer nalaat enig verplichting onder enig contract met MediaCows te voldoen, is MediaCows bevoegd naar keuze:

A: verzending van te leveren goederen en/of diensten uit te stellen en vervoer te onderbreken totdat betaling naar haar uitsluitend en redelijk oordeel voldoende zeker is gesteld en/of

B: door enkele schriftelijke kennisgeving elk van haar overeenkomsten met afnemer met terugwerkende kracht te ontbinden, onverminderd haar andere rechten onder welke overeenkomst met afnemer dan ook.

11.2 Behoudens ingeval van een consumentenkoop, is de toepasselijkheid van artikel 6:278 BW nadrukkelijk uitgesloten indien MediaCows enige overeenkomst met afnemer ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaanmaking geeft als bedoeld in lid 2 van dat artikel.

12 Uitoefening van opschortings-, ontbindings- en vernietigingsrechten door MediaCows

12.1 Indien MediaCows op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend hadden moeten zijn in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-, en/of vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is MediaCows niet gehouden tot enige (schade)vergoeding aan afnemer en in ieder geval niet tot betaling van wettelijke rente in het geval later mocht komen vast te staan dat zij bedoeld(e) recht(en) met rechtsgeldig heeft uitgeoefend.

13 Kennisgeving

21.1 Elk kennisgeving die hierin is voorgeschreven wordt geacht te hebben plaats gehad wanneer deze verzonden is per brief, gericht aan de betrokken partij ter plaatse van haar voornaamste vestiging of laatst bekende adres. 

Algemene advertentievoorwaarden

1 Voorwaarden

1.1 Naast deze algemene advertentievoorwaarden gelden ook de algemene voorwaarden. Aanvullend is tevens van toepassing de meest recente versie van de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter Griffe van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel in Nederland, en de Nederlandse Reclame Code, waarmee opdrachtgever zich uitdrukkelijk bekend verklaart. De algemene advertentievoorwaarden gelden tevens, voorzover van toepassing, voor alle advertentiecontracten en/of advertentieplaatsingen met betrekking tot aan de evenementen gelieerde (digitale) producten zoals internetsites, sms-berichten, etc.. Bij eventueel verschil tussen deze algemene (advertentie)voorwaarden en de Regelen en/of de Code prevaleren deze algemene (advertentie)voorwaarden.

2 Overmacht

2.1 Ingeval van overmacht is MediaCows gerechtigd plaatsing bij (een deel van) een ander evenement op een andere datum dan in de opdracht vermeld, uit te voeren, tenzij plaatsing op een specifieke datum overeen is gekomen, in welk geval opdrachtgever gerechtigd is ontbinding van de overeenkomst te vorderen met inachtneming van het bovenstaande voorzover het betreft de niet- uitgevoerde plaatsing. MediaCows is niet aansprakelijk jegens afnemers voor enig verlies of enige schade die afnemer mogelijk zou lijden als gevolg van een dergelijke opschorting of annulering.

3 Wensen Opdrachtgever

3.1 MediaCows is niet gehouden plaatsingseisen te accepteren. Wel wordt met verzoeken om een bepaalde plaats rekening gehouden, zoveel mogelijk als naar het inzicht van MediaCows redelijkerwijs mogelijk is binnen het kader van een verantwoorde opmaak en de technische mogelijkheden, een en ander met inachtneming van de betrachten billijkheid ten opzichte van andere opdrachtgevers.

3.2 Indien opdrachtgever heeft aangegeven een bepaalde door MediaCows te vervaardigen grafische-technische uitvoering van zijn advertentie te wensen, zal MediaCows ernaar streven aan deze wens te voldoen. Indien blijkt dat MediaCows om grafische-technische redenen niet heeft kunnen voldoen aan deze wens(en) van opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering, ontstaat daardoor geen aansprakelijkheid voor MediaCows, noch een recht op compensatie voor opdrachtgever.

4 Plaatsingsdatum; optie; reservering; annulering

4.1 Door opdrachtgever opgegeven plaastingsdata gelden als verzoek/indicatie en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door MediaCows opgegeven plaatsingsdata zijn gebaseerd op de veronderstelling dat tijdig en adequaat door of in opdracht van opdrachtgever de benodigde materiaal en/of gegevens c.q. informatie aan MediaCows ter hand worden gesteld. Ingeval opdrachtgever wijzigingen in een gegeven niet per aangetekende brief of fax heeft opgegeven, is de verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van de gewijzigde opdracht door MediaCows voor rekening van opdrachtgever.

4.2 Annuleringen dienen ten alle tijden schriftelijk plaats te vinden. Het annuleren van een advertentiereservering is kosteloos, mits er geen (voorlopige) opmaakkosten zijn gemaakt, en indien de uiterlijke annuleringsdatum is gelegen 14 dagen voorafgaand aan de datum van plaatsing. Annulering van de advertentieruimte op een later tijdstip, leidt tot annuleringskosten van 30% van de plaastingskosten. Bij overmachtsituaties is een en ander ter beoordeling van MediaCows.

5 Weigering advertenties

5.1 MediaCows en de organisator van het betreffende evenement is gerechtigd – ook bij lopende contracten – bepaalde ter plaatsing opgegeven advertenties om hem moverende redenen te weigeren dan wel de plaatsing op te schorten. Zulks kan onder meer geschieden wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling of evidente strijd met de eigen belangen van MediaCows of een organisatie van een evenement.

6 Aanlevering materiaal; vrijwaring industriële eigendom

6.1 Het advertentiemateriaal dient 3 weken voor aanvang van het evenement in het bezit te zijn van MediaCows. Het materiaal dient van voldoende kwaliteit en met de laatste technische mogelijkheden zijn opgemaakt en digitaal te worden ingeleverd. Bij gebreke daaraan is MediaCows gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.

6.2 Voor kleuren kan geen exclusiviteit gegarandeerd worden.

6.3 Indien geen goed reproduceerbaar, compleet materiaal geschikt voor de publicatiemethode van MediaCows wordt geleverd, zullen extra technische kosten in rekening worden gebracht wat € 65,- per uur zal betekenen exclusief BTW. Indien grotere correcties noodzakelijk blijken, is MediaCows gerechtigd de desbetreffende opdracht te weigeren, zulks ter uitsluitende beoordeling van MediaCows. Over de in rekening gebrachte technische kosten zal geen korting aan de opdrachtgever worden verleend.

6.4 Het door of namens MediaCows te vervaardigen/aan te passen/ter beschikking stellen materiaal blijft zowel fysiek als auteursrechtelijk het eigendom van MediaCows.

6.5 Indien niet binnen drie maanden na plaatsing van de advertentie het materiaal schriftelijk retour wordt gevraagd, heeft MediaCows het recht om dit materiaal te vernietigen, zulks met uitzondering van digitaal materiaal, welk materiaal niet wordt bewaard en zal naar een maand vernietigd worden.

6.6 Opdrachtgever garandeert MediaCows dat door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsels, fonts, informatiedragers, bestanden, etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet, of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van auteursrecht of het recht van de industriële eigendom, dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. Opdrachtgever vrijwaart MediaCows zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken krachtens even bedoelde wet- of regelgeving.

7 Contracttermijn; uitbreiding en inkrimping

7.1 Het contract dat MediaCows en opdrachtgever is aangegaan is van toepassing op één evenement of indien overeengekomen meerdere evenementen en zal voor alle dagen gelden waar de advertentieruimtes worden aangeboden. De mogelijkheid bestaat de advertentie meerdere malen dan standaard te tonen. Dit kan alleen in overleg met de MediaCows en is pas van toepassing indien dit schriftelijk is bevestigd.

7.2 Advertentieruimtes worden standaard twee maal per uur gedurende 4 uur per dag getoond. Wanneer vanwege technische oorzaken de advertentieruimte niet voldoende duidelijk getoond kan worden zal er een aangepaste versie getoond worden. Opdrachtgever zal MediaCows niet verantwoordelijk kunnen stellen voor eventueel geleden schade indien vanwege technische mankementen de advertentie niet tot zijn recht komt en MediaCows verklaart hierbij haar uiterste best te hebben gedaan oplossingen te vinden ten gevolge van de zichtbaarheid.

8 Bewijsnummers

8.1 Reclamebemiddelaars en overige contracthoudende opdrachtgevers hebben, mits zij hierom bij de opdracht verzocht hebben, per geplaatste advertentie, recht op een gratis ‘bewijsexemplaar’. Dit zal geschieden middels een cd-rom met daarop de betreffende afspeelcyclus.

9 Garantie en aansprakelijkheid

9.1 MediaCows is nimmer aansprakelijk voor enig indirecte schade van afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immaterieel schade, winstderving, bedrijfs- of milieuschade.

9.2 De aansprakelijkheid van MediaCows jegens afnemer, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de desbetreffende contractsom (exclusief BTW), of bij gebreke daarvan het bedrag dat MediaCows van haar verzekeraar terzake ontvangt.

9.3 Behoudens ingeval van grove schuld of opzet van MediaCows of haar leidinggevend personeel zal afnemer MediaCows vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofden dan ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de verkochte zaken en/of diensten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van zaken en/of diensten.

9.4 MediaCows is op generlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van advertentie(s) inclusief foto- en/of illustratie materiaal. Opdrachtgever vrijwaart MediaCows in en buiten rechte van alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de publicatie van advertenties voortvloeiende.

9.5 Het risico voor fouten in telefonische opgegeven advertenties ligt bij opdrachtgever. Fouten in advertenties ontstaan door onduidelijke kopij, ongeacht de vorm waarin deze is aangeleverd, geven geen aanleiding tot rectificatie dan wel enige vorm van schadevergoeding en/of reductie c.q. gratis herplaatsing.

9.6 MediaCows is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het door opdrachtgever aangeleverde materiaal. Opdrachtgever is gehouden een back-up en/of afschriften van dit materiaal ook zelf te behouden en verzekerd te houden.

9.7 Indien komt vast te staan dat MediaCows aansprakelijk is vanwege het toerekenbaar niet, niet tijdig of niet juist uitvoeren van opdrachten, is deze aansprakelijkheid te allen tijde en met inachtneming van het hierna volgende beperkt tot het bedrag waarvoor de opdracht dan wel het niet of niet juist uitgevoerde deel van de opdracht is aangenomen.

10 Rechten MediaCows

10.1 Met betrekking tot advertenties die overeenkomstig de opdracht gezet moeten worden in een dusdanige vorm, dat er sprake kan zijn van gelijkenis met redactionele berichtgeving, behoudt MediaCows zich het recht voor na overleg met opdrachtgever de opmaak c.q. typografie te wijzigen dan wel de advertentie te weigeren.

10.2 MediaCows behoudt zich het recht voor het formaat of de indeling van de uitgave te wijzigen. 10.3 MediaCows behoudt zich het recht voor om, indien dit naar zijn oordeel redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd, advertenties niet aan opdrachtgever af te geven of door te zenden, noch deze advertenties aan de inzender terug te geven.

10.4 MediaCows is gerechtigd de in de uitgaven geplaatste advertenties op te nemen in (andere) (digitale) (her) publicaties van het bedrijf.

10.5 De door opdrachtgever verstrekte gegevens (kunnen) worden opgenomen in een bestand dat wordt gebruikt voor de administratie van MediaCows en tevens opdrachtgever te (laten) informeren over voor opdrachtgever relevante diensten en producten van MediaCows en/of met MediaCows gelieerde ondernemingen of door MediaCows zorgvuldig geselecteerde derden. Indien opdrachtgever op deze informatie geen prijs stelt, dan kan opdrachtgever dat schriftelijk melden bij MediaCows.

Algemene verhuurvoorwaarden

1 Levering en terugbezorging

1.1 Tenzij anders is overeengekomen dient de wederpartij zelf de gehuurde goederen bij MediaCows op te halen en bij het beëindigen van de overeenkomst terug te bezorgen. Het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde goederen is geheel voor rekening en risico van de wederpartij.

1.2 Indien de wederpartij tijdens het laden en/of lossen gebruik maakt van werknemers in dienst van MediaCows worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de wederpartij, ook terzake is de wederpartij derhalve tegenover MediaCows aansprakelijk.

1.3 De wederpartij wordt geacht bij ontvangst de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd en in goede staat te hebben ontvangen.

2 Leveringstermijn

2.1 Indien de MediaCows zich jegens de wederpartij heeft verplicht de gehuurde goederen aan wederpartij te bezorgen, zal MediaCows ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Overschrijding van de levertijd kan echter nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadeloosstelling.

3 Annulering

3.1 Annuleren van apparatuur dient zo tijdig mogelijk te geschieden. MediaCows berekent 25 % van de huurprijs bij annulering 3-7 dagen voor het ingaan van het overeengekomen huurtijdstip en 50% van de huurprijs bij annulering 1-3 dagen voor het ingaan van het van het overeengekomen huurtijdstip. Bij annulering binnen 24 uur voor het overeengekomen huurtijdstip wordt de volle huurprijs in rekening gebracht.

4 Duur van de overeenkomst

4.1 Overeenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de overeenkomst gespecificeerde tijdsduur.

4.2 De huurperiode geldt voor een periode van tenminste één dag of een veelvoud daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De huurperiode gaat in op de eerste huurdag op het overeengekomen moment van levering af magazijn en duurt tot en met de laatste overeengekomen huurdag. De gehuurde apparatuur dient uiterlijk vóór 10:00 uur op de dag na de laatste huurdag bij MediaCows afgeleverd worden.

4.3 Wederpartij is verplicht om het gehuurde uiterlijk op het vermelde tijdstip bij MediaCows terug te bezorgen, bij gebreke waarvan wederpartij ten behoeve van MediaCows een boete verbeurt ter hoogte van de dagprijs van het gehuurde voor ieder ingegaan uur verzuim.

5 Verzekering

5.1 De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, die tijdens de huurperiode optreedt, door welke oorzaak dan ook. MediaCows zal echter het verhuurde mede ten gunste van de wederpartij verzekeren tegen een aantal zaken (zie bijgevoegde verzekeringspolissen), maar niet tegen schade veroorzaakt door vandalisme of nalatigheid van de zijde van de wederpartij, waarvoor deze laatste volledig aansprakelijk is. De wederpartij is verplicht alle zaken welke niet gedekt zijn in de bijgevoegde polissen, te verzekeren. Indien het gehuurde, of onderdelen daarvan, door schuld of onachtzaamheid van wederpartij wordt (worden) beschadigd, geheel verloren gaat (gaan) of onherstelbaar beschadigd wordt (worden) zal in het eerste geval reparatiekosten worden berekend tegen de normaal geldende reparatietarieven. De wederpartij zal aan MediaCows verschuldigd zijn een som gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur en de kosten van vervanging.

5.2 zal in geval van uitkering van haar verzekering het geleden eigen risico alsmede eventuele kosten aan wederpartij in rekening brengen.

6 Verplichtingen wederpartij

6.1 De wederpartij is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:

  1. de gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te behandelen;
  2. geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
  3. MediaCows haar vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n) ten alle tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen;
  4. aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en MediaCows terzake vrij te waren; onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van MediaCows te doen geschieden.

7. Waarborgsom

7.1 De wederpartij is verplicht, voordat zij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan MediaCows een door MediaCows vast te stellen waarborgsom te geven.

7.2 MediaCows behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met waarborgsom evenals de kosten van de reparatie/reiniging.

7.3 MediaCows is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van de overeenkomst, indien op dat moment de wederpartij aan al haar verplichtingen jegens MediaCows heeft voldaan, aan wederpartij terug te geven.

8 Meldingsverplichting

8.1 Wederpartij dient MediaCows onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van MediaCows of op onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van MediaCows dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van wederpartij, indien wederpartij surséance van betaling aanvraagt of haar betaling om andere redenen heeft gestaakt. In de hierboven genoemde gevallen is wederpartij verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst.

9 Schade en gebreken

9.1 Wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde goederen onmiddellijk aan MediaCows te melden. Zonder toestemming van MediaCows mag wederpartij niet tot reparatie overgaan.

9.2 Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal MediaCows slechts in eigen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.

9.3 Gebreken of schade aan de gehuurde goederen geven de wederpartij geen enkel recht jegens MediaCows in het bijzonder niet op vervanging en/of schadevergoeding.

10 Aansprakelijkheid

10.1 Voor schade die aan wederpartij of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is MediaCows niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen. Wederpartij zal terzake MediaCows voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

11 Vervanging

11.1 Indien wederpartij buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan MediaCows terug te bezorgen, dient wederpartij aan MediaCows een schadevergoeding te betalen, ter grote van de aanschafkosten en kosten van vervanging van de gehuurde goederen, per de datum van het eindigen van deze overeenkomst.

18 Overmacht

18.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer van MediaCows kan worden verlangd;

18.2 onder overmacht wordt eveneens begrepen werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, contingenteringen en/of bedrijfsstoringen bij MediaCows en/of haar toeleveranciers, waardoor zij verplichtingen jegens wederpartij niet (meer) kunnen nakomen;

18.3 MediaCows behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de uitvoering van de overeenkomst in kwestie op te schorten dan wel definitief te ontbinden, doch zulks in overleg met de wederpartij.

18.4 MediaCows behoudt zich het recht voor om betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht tot het moment van het ontstaan van de situatie van overmacht.

18.5 MediaCows behoudt zich het recht voor om zich op overmacht te beroepen ook dan wanneer de

aanleiding tot de overmachtsituatie intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn.

19 Beëindiging van de overeenkomst

19.1 Deze overeenkomst kan ten alle tijde door MediaCows met onmiddellijke ingang worden opgezegd.

19.2 Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie als waarin zij verstrekt zijn, geheel gereinigd, ter beschikking MediaCows worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebrek vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de wederpartij de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is MediaCows gerechtigd de wederpartij de reparatiekosten c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.

20 Diversen

20.1 Wijzigingen aan, aanvullingen op, of de annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Slotbepaling

1.1 Indien een of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of worden met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voorts partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht wensen te worden te hebben overeengekomen, datgene wat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.

1.2 Indien MediaCows heeft ingestemd met enigerlei beding, dat afwijkt van het in een of meer dezer voorwaarden geregelde, dan blijven de overige voorwaarden van al deze voorwaarden onverminderd van toepassing.

Doetinchem, november 2010